Wednesday, July 15, 2009

r¸ÉA§gï 31gÀ £É£À¥ÀÅ

¦æÃwAiÀÄ UɼÀw,

E°è r¸ÉA§gï ªÀÄÄVzÀÄ d£ÀªÀjUÉ PÁ°qÀĪÀ ¢£À, J¯Éè®Æè ºÉƸÀ ªÀgÀĵÀzÀ ºÀÄgÀÄ¥ÀÅ ¥ÁnðUÀ¼À UÀÄAV£À°è CqÁÝqÀĪÀ AiÀÄĪÀPÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄgÀÄ ¨Ágï, ¥À§ÄâUÀ¼ÀzÉà ¸É¯É¨Éæñï£ï. EªÀvÀÄÛ £Á£ÀÄ M§â£ÉÃ... £Á£ÀÄ M§â£ÉÃ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢Ã¥ÀUÀ¼À£Éß®è MAzÉÆAzÁV Dj¹ PÀĽwzÉÝãÉ. ¤£ÀUÉ £É£À¦zÉAiÀiÁ? EzÉà 31 gÀ ¢£À £À«Ää§âgÀ ªÉÆzÀ® ¨sÉÃn. £À£Àß fêÀ£ÀPÀÆÌ F ¸ÀASÉå 31 PÀÆÌ CzÉãÀÄ £ÀAmÉÆà D PÀȵÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä¤UÉà UÉÆvÀÄÛ. £À«Ää§âgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ DVzÀÄÝ Yahoo chat Bangalore room 31gÀ°è. ¤£Àß ªÉÄ®ÄzÀ¤ EªÀwÛUÀÆ £À£Àß ºÀñzÀAiÀÄ §rvÀ ºÉaѸÀÄvÉÛ. D ¢£À £À£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è £Án «ÄrzÀ VÃvÉ:

¤Ã AiÀiÁgÉÆà £Á AiÀiÁgÉÆÃ

ZÀÆgÀÆ CjAiÀÄzÀªÀgÀÄ ||

PÀAqÀ PÀëtªÉà DzɪÀÅ

d£ÀĪÀiÁAvÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ||

DªÉÄÃ¯É ¥ÀjZÀAiÀÄ UɼÉvÀ£À D¬ÄvÀÄ UɼÉvÀ£À ¦æÃwUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÉÆvÉÛà DUÀ°®è...

AiÀiÁªÀ d£ÀäzÀ ªÉÄÊwæ

F d£ÀäzÀ°è §AzÀÄ £À«Ää§âgÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ

§A¢¹ºÀÄzÉÆÃ...

DV£ÀÆß £Á£ÀÄ engineering NzÀÄvÁÛ EzÉÝ. ¢£Á internet£À°è ZÁmï gÀƪÀiï 31 gÀ°è ¤£ÀUÉÆøÀÌgÀ PÁAiÀÄ¢gÉÆà ¢£À E®è.

¨Á£À ºÀQÌ ºÁrzÀ ªÉüÉ

GzÀAiÀÄ gÀ« ªÀÄÆqÀĪÀ ªÉüÉ

¤Ã£ÀÄ §gÀĪÀ ºÁ¢AiÀÄ°è...

ºÀÈzÀAiÀÄ ºÁ¹ ¤®ÄèªÉ!

¤£Àß login id online CAvÀ §AzÁUÀ PÀtÄÚ ªÀÄ£À¸ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ CgÀ¼ÀÄwÛvÀÄÛ. ¤Ã£ÀÆ »ÃUÉà PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÉÝ CAvÀ ¤Ã£ÀÄ ºÉýzÀ ªÉÄïÉà UÉÆvÁÛVzÀÄÝ.

£Á£ÉÆAzÀÄ wÃgÀ ¤Ã£ÉÆAzÀÄ wÃgÀ

£ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀAvÉ ªÉÄÊ ZÁagÀĪÀ ¦æÃw||

AiÀiÁªÀ zÉÆÃt vÉð §gÀĪÀÅzÉÆà PÁuÉÃ

¤£ÀßvÀÛ £À£Àß vÀ®Ä¦¸À®Ä||

¤£ÀUÉ £É£À¦zÉAiÀiÁ a£Àß, £À£ÀUÉ »A¢ §gÀÄvÁÛ EgÀ°®è ¤£ÀUÉ PÀ£ÀßqÀ §gÀÄvÁÛ EgÀ°®è. CµÉÆÖà EµÉÆÖà english£À°è E§âgÀÄ ¦æÃw ªÀiÁrzÉÝà ªÀÄd. ¥ÉæêÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ¦æÃw¸ÉÆà ¨sÁµÉ£Éà ºÀÈzÀAiÀÄ §rvÀ , CµÀÄÖ EzÀÝgÉ ¸ÁPÀÄ.

¤£Àß ¥ÉæêÀÄzÀ ¥ÀjAiÀÄ

£Á£ÀjAiÉÄ PÀ£ÀPÁAV

¤£ÉÆß½zÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄ

»ÃUÉ F §zÀÄPÀ£Àß ¸ÀtÚUÉ ªÀÄra, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁr ¤£Àß ¨ÉÆUÀ¸É PÉÊUÀ¼ÉƼÀUÉ EmÄÖ ©nÖzÉÝãÉ. £ÀÆQzÀgÀÆ DZÉUÉ ºÉÆÃUÉÆà WÀlÖªÀ®è. ¤£Àß PÀtÚ°è, JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄr®°è £À£ÀߤßlÄÖPÉÆAqÀÄ EzÉÆAzÀÄ d£ÀäzÀ AiÀiÁvÉæ zÁn¹ ©qÀÄ ¸ÁPÀÄ.

¢Ã¥ÀªÀÅ ¤£ÀßzÉ UÁ½AiÀÄÄ ¤£ÀßzÉ

DgÀ¢gÀ° ¨É¼ÀPÀÄ...

»ÃUÉ ¤£Àß JzÉAiÀÄ PÀtdzÀ°è £À£Àß d£ÀäªÉ®è PÀ½ÃwÃ£É C£ÉÆßà ¨sÀæªÉÄUÉ zÉêÀgÀÄ full stop ºÁPÉélÖ. ¤Ã£ÀÄ £À£Àß £ÉÆÃqÀPÉÌ §wÃðAiÀÄ CAvÀ E£ÀÆß PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÉ - £À£Àß F ¥ÀÅlÖ ºÀÈzÀAiÀÄ. ¤Ã£ÀÄ £À£Àß £ÉÆÃqÀPÉÌ §gÀĪÀ dehli gÉ樀 ªÉÆUÀa ©¢ÝzÉ CAvÀ CgÀV¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ. zÉêÀgÀÄ JµÀÄÖ PÀÆæj C¯Áé? ¦æÃw ªÀiÁqÉÆà ªÀÄ£À¸ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ£É, ¦æÃw¸ÀݪÀgÀ£Àß zÀÆgÁ£Éà EqÀÄvÁÛ£É. EªÀwÛUÉ £À£Àß ¤£Àß ¨sÉÃn DV 5 ªÀµÀðUÀ¼Éà D¬ÄvÀÄ. EªÀwÛUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ E¢ÝAiÀÄ CAvÀ UÉÆwÛ®è. ¤Ã£ÀÄ §jà £À£Àß PÀ®à£ÉAiÀÄ PÀ®à£À. a£Àß, ¤Ã£ÀÄ ¸ÀéUÀðzÀ°èzÀÄÝ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¢ÃÝAiÀÄ CAvÀ UÉÆvÀÄÛ, D ¦æÃw ¸ÀAPÉÃvÁ£É F ªÀļÉ. ¸ÀzÁ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ EwÃðAiÀÄ- ¤Ã£É £À£Àß «ÄrvÀ... vÀÄrvÀ!

M®«£À ¥ÀÇeÉUÉ M®ªÉà ªÀÄAzÁgÀ

M®ªÉà §zÀÄQ£À §AUÁgÁ...

ºÉà ºÀÄqÀÄV, £ÉÆÃqÀÄ ¨ÁV®°è K£ÉÆà ¸ÀzÀÄÝ. CªÀÄä §AzÀÄè, DªÉÄÃ¯É §wÃð¤... ºÁ, vÀr -happy new year a£Àß ,ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ I LOVE U PÀuÉà ºÀÄqÀÄV...

Ew ¤£ÀߪÀ£ÀÄ

2 comments: